Fri. Feb 26th, 2021

काशीकांत झा
सब दिन होइय साफ जनकपुर
सगरो गन्दा रहिएगेल
फोटो धरि सिमित सफाई अई
नर्क जनकपुर रहिएगेल

मनमे मैल भरल अई खदखद
ताई पर भरल गुमान
सबहक हित मुदइया बनिक
बना लेलक पहिचान
ताई पर बाजत मिठगर बोली
लाजबिज सब बहिएगेल फोटो धरि—————

साफ सफाईके फोटो सबसँ
फेसबुक अई भरल
सर सफाईके नामपर बहुतो
उच्च पदपर चढल
अपनो सोच नई बदलि सकल
निरघिन अत्मा रहिएगेल फोटो धरि————–

अमचा चमचा बेलचा धरि
सबकिछु अपन बनयलक
आदर्शक सब ढोल पिटिक
चोरा नुकाक खयलक
मुदा जनकपुर नर्कक नगरी
सगरो सोहरा भइएगेल फोटो धरि—————

सउस नगरमे पोस्टर पम्पलेट
चलल पैघ अभियान
बहुतोके त मन्त्री जन्त्री कयल
बहुत सम्मान
चौक चौक पर कुँरा कचरा
पहिनेसँ किछु बढिएगेल फोटो धरि—————-

उठतई बिर्रो लोकक मनमे
बान्हत उन्टा बान्ह
बढत जखन बेमारी घर घर
लेत अहुँके जान
ठकिक जहिना लोकक खयलउ
छी लोक नजरमे चढिएगेल फोटो धरि————-