• चित्रांश लाभ

हम लुटै छि
हम फुटै छि
फेर हम जुटै छि।

चिन्ता सँ मन बेकल
दिन राइत ने हम सुतै छि
हम लुटै छि ।

खल मे धक पैसा

हम बुक्नी बुक्नी कुटै छि
सुख्ले ओहिना हम

बिना पाइन के घोटै छि
सभक आवाज सुनी हम

कुता जकाँ भुकै छि

माछ चलए पताल मे
छि हम गहुमन साँप जकाँ लप्टै छि
चिल्होइर जकाँ हम झप्टै छि।

हम लुटै छि
हम फुटै छि
फेर हम जुटै छि
हम लुटै छि ।

चित्रांश लाभ